Meldcode

Kinderpraktijk Papillon werkt met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Huiselijk geweld komt helaas regelmatig voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het is vaak niet makkelijk om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Omdat de speltherapeuten van Kinderpraktijk Papillon zo dicht bij het kind en/of gezinsleden staan, spelen zij een belangrijke rol in het signaleren van bepaalde omstandigheden. Ook bemiddelen zij bij het bespreekbaar maken van eventueel geweld of misbruik, zodat dit stopt. Om de speltherapeuten hierin bij te staan bestaat er de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’.

De meldcode helpt een speltherapeut wanneer zij vermoed dat haar cliëntje geen veilige thuissituatie heeft (of zal krijgen) of wordt mishandeld. Onder deze meldcode vallen overigens niet alleen situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook signalen van huwelijksdwang, eer gerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking, ouderenmishandeling of seksueel geweld vallen onder de meldcode.

De meldcode is gemaakt op basis van een model dat door de overheid is ontwikkeld om kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Het is een professionele norm om (vermoedens van) acute en structurele onveiligheid altijd te bij Veilig Thuis.

In het meldingsproces staat de transparantie ten opzichte van het kind centraal. Hij of zij zal altijd betrokken worden in dit proces, tenzij de veiligheid van de medewerker of het kind niet kan worden gewaarborgd. Het doel van de speltherapeut is altijd een veilige (opvoed)situatie creëren, zoveel mogelijk in samenwerking met het kind en zijn opvoeders.

Als deze samenwerking niet mogelijk is, kan er sprake zijn van een ‘conflict van plichten’. Dit betekent dat de plicht om te zwijgen vanwege het beroepsgeheim van de medewerker botst met de plicht het kind te helpen juist door met een ander over het kind te spreken. Het gaat dan altijd om een ernstige situatie, die alleen verholpen kan worden door een ander te betrekken bij de aanpak.