Aanbod

[tekst]

Klik op de foto’s om meer over de therapeuten te lezen.

Theraplay

Theraplay staat in Nederland steeds meer in de belangstelling.
Hulpverleners en ouders ervaren Theraplay als een werkzame methode om de natuurlijke band tussen ouder en kind te versterken, vooral als dit om welke reden dan ook niet altijd soepel verloopt.

Gezinsgesprekken

Naast speltherapie biedt het team van Papillon ook Gezinsgesprekken aan.

Als uw kind zorgen kent, dan heeft dit vaak ook invloed op de mensen die heel dichtbij uw kind staan; de mensen van zijn/haar gezin. Onderlinge relaties kunnen sterk onder druk komen te staan. Dat kan zwaar en ingewikkeld zijn.

Soms helpt het dan om als gezin ook eens met de therapeut te praten. Die zorgt ervoor dat alle leden van het gezin een stem krijgen, iedereen aan bod komt en dat er vooral goed naar elkaar wordt geluisterd.

Een gezinsgesprek is erop gericht om als de verschillende personen in een gezin op een open, persoonlijke manier in gesprek te komen met elkaar.

Onze therapeut helpt om op een laagdrempelige manier die past binnen speltherapie, ieders eigen behoeften te leren uitspreken en de positieve en krachtige kanten van het gezin weer te versterken. Zo krijgt ieder gezinslid zicht op zijn/ haar eigen handelen en aandeel om vervolgens allemaal een positieve bijdrage te geven aan een goede onderlinge band en de zorgen in het gezin, ieder op zijn eigen wijze en manier, te kunnen dragen.

Sociale vaardigheidstraining

Op veel scholen wordt geconstateerd dat kinderen in de problemen raken wanneer zij onvoldoende mogelijkheden hebben om op een goede manier contact te maken met leeftijdgenootjes.
Het gedrag van een kind dat moeilijk contact maakt in een sociale situatie, de manier waarop het over zichzelf denkt en hoe het zichzelf voelt, wordt negatief beïnvloedt. Het kind voelt zich bang, onzeker en gespannen. Dit gedrag uit zich in snel ruzie hebben, alleen spelen, plagen of gepest worden. Dit kan ertoe leiden dat een kind een negatief zelfbeeld ontwikkelt en weinig (zelf)vertrouwen heeft.

Speciaal voor deze kinderen, in de leeftijd van 9 – 12 jaar, bieden wij een sociale vaardigheidstraining aan.

Wij komen naar de school van uw kind toe.

De kinderen leren op een speelse wijze sociale vaardigheden, die hen in staat stellen om op een plezierige, bevredigende en ontspannen wijze contacten aan te gaan en te onderhouden met hun leeftijdgenoten en volwassenen.

Via spel, rollenspel, gezelschapsspel en creatieve activiteiten wordt een proces van gedragsverandering op gang gebracht, waarbij steun vanuit de omgeving (thuis en school) van groot belang is om tot blijvende veranderingen te komen.

Vaardigheden

De vaardigheden waar de training zich op richt zijn o.a.:

  • de ander aankijken, gericht zijn op de ander;
  • luisteren naar de ander;
  • duidelijk praten, iets vragen;
  • via voelen van, naar praten over gevoelens;
  • omgaan met gevoelens, perspectief nemen;
  • samenspelen/samenwerken en vertrouwen
  • op elkaar reageren;
  • aanleren van nieuw gedrag

Aan de training kunnen acht kinderen deelnemen.

Practische informatie

De SoVa-training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar (in de groepen 6, 7 en 8) en zullen in 12 groepsbijeenkomsten op de school van uw kind gegeven worden.

Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats met het kind en (één van) de ouders. Na een aantal sessies zullen we opnieuw met u als ouder(s) spreken over het vervolg van de training. Tot slot hebben we met u een evaluatiegesprek.
Ook vindt er een avond voor leerkrachten en ouders plaats en komen de kinderen ± zes weken ná de training, terug in de groep, voor een terugkombijeenkomst.

Kosten Sociale vaardigheidstraining

Onze SoVa-training kost per kind in totaal 550,00 euro.
Inhoud van deze training: 3 (ouder)gesprekken (intake, tussenevaluatie, eindgesprek), 12 groepsbijeenkomsten, een terugkombijeenkomst (± 6 weken na de training), een informatieavond voor leerkrachten- en ouders, een persoonlijk plan van aanpak en een persoonlijk eindverslag.

Rots en Watertraining

Rots en Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes. Het evidence based programma richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek.
Kijk voor meer informatie op www.rotsenwater.nl

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Dat gebeurt door de afwisseling van actie (spel, spelen en eenvoudige zelfverdedigingsvormen) en momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

In onze praktijk hebben we twee gecertificeerde trainers die de Rots en Watertraining kunnen geven. Informeert u naar de mogelijkheden.